Ahitname

Biz aşağıda imzası olan MİM- SANAT DERNEĞİ Kurucu Yönetim Kurulu üyeleri, Dernek Tüzüğü’nün “Madde 2” de yer alan Derneğin Amacı çerçevesindeki yönetim ve katkı görevlerinin yerine getirileceği bilumum faaliyet ve çalışmalar dolayısı ile,

  1. Dernek yönetim faaliyetlerinden ötürü herhangibir maddı ve manevı kişisel çıkar gözetmemeyi, beklentisi içine girmemeyi;
  2. Genel Kurul toplantıları düzenlemesi ve gereklilikleri dışında, resmı Yönetim Kurulu toplantıları dahil, bu ve benzeri toplantıların yapıldığı yer ve durumlarla ilgili doğabilecek ödenti, harcama vb. kalemlerde Dernek Bütçesinden bu toplantılar ve gerekleri için herhangi bir “harcama talebinde” bulunmamayı;
  3. Böylesi durumlarda, her üyenin zorunlu olabilecek harcamaları eşit pay ilkesi uyarınca kendi kişisel bütçelerinden karşılayacağını;
  4. Dernekle ilgili tüm çalışmalarda “yönetici, eğitici, danışmanlık vb.” ücreti veya “temsil payı, hakk-ı huzur” gibi adlar altında Dernek bütçesinden sembolik de olsa bir ödemeyi “talep ve kabul etmemeyi”; 
  5. Yerine getirilecek tüm görev ve faaliyetlerin “insanı ve toplumsal sorumluluk ve gönüllülük” ilkesi ve idealine bağlı kalınarak ifa edileceğini;
  6. Üstlenilen görevin yerine getirilmesini maddeten ve manen imkansız kılacak mücbir sebep ve durumlar dışında, toplantılara katılma, devamlılık ve üstlenilen görevlerin Derneğin kuruluş amacına tam bağlılıkla yerine getirilmesi hususunda gerekli özen ve titizliğin gösterileceğini,

hiçbir baskı altında kalmadan, kendi özgür iradelerimiz ile düzenleyip kabul ettiğimizi, gelecek yönetimlere emsal olma ve kamuoyuna saygının bir gereği olarak taahhüt ve beyan ederiz. 

01.03.2015

(BirMartikiBinOnBeş)